มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
บุคลากร
หน้าแรก > วิจัยและบริการวิชาการ > ผลงานวิจัยเด่น > ผลงานวิจัยทังหมด > วัสดุสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านพลังงาน
วัสดุสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านพลังงาน
News Date13 กุมภาพันธ์ 2567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Take Tour Take Tour

วัสดุสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านพลังงาน

Materials for Energy Applications

 

รายละเอียดผลงาน

Detail

วัสดุสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น โฟลว์แบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และอิเล็กโทรไลเซอร์ เป็นต้น โดยวัสดุดังกล่าวสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ และยังสามารถทดสอบประสิทธิภาพการทำงานแบบ Static และ Dynamic เพื่อจำลองการใช้งานจริงของระบบพลังงานที่สร้างขึ้น เช่น จำลองการนำไปใช้งานร่วมกับรถไฟฟ้า (รถยนต์ รถประจำทาง และ MRT) หุ่นยนต์ (IRAP) และการไฮบริดพลังงานสะอาด (โซล่าร์/อิเล็กโทรไลต์เซอร์/เซลล์เชื้อเพลิง) เป็นต้น

Materials for use in various energy applications, such as flow batteries, fuel cells, supercapacitors, and electrolyzers, can be produced domestically. These materials can also undergo testing for both static and dynamic performance to simulate real-world usage scenarios. For example, testing can simulate integration into electric transportation (cars, buses, and trains), robotics (IRAP), and clean energy hybrid systems (solar/electrolytic cells/fuel cells), among others.

DOWNLOAD

Download the app in AppStore, Google Play or Microsoft Store.

App

คณะนักวิจัย

Team

หัวหน้าโครงการ
Team leaderr

รศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน
Assoc. Prof. Dr. Rungsima Yeetsorn

นักวิจัย/นักประดิษฐ์
Inventors

1. ดร.เยาวเรศ ไม้เกตุ
    Dr. Yaowaret Maiket
2. บุษบา การุณสิต
    Budsaba Karoonsit

Short VDO